Category Archives: politiek

Interview Rob Zwetsloot met Anne Lize van der Stoel VVD Campaing Watch 2012.

NL Verkiezingeng 2012, Rob Zwetsloot in interview met Anne Lize van der Stoel VVD.

Leave a comment

by | 2012/10/03 · 01:55

NL Campaing Watch 2012 Bart Robbers in Interview met Rob Zwetsloot

NL Verkiezingeng 2012, Rob Zwetsloot in interview met Bart Robbers D66.

Leave a comment

by | 2012/10/03 · 01:51

NL Campaign Watch 2012 Daniel de Wit met Rob Zwetsloot

Interview met Daniel de Wit # 27 SP met Rob Zwetsloot

Leave a comment

by | 2012/10/02 · 23:57

NL Campaing Watch 2012 Rob Zwetsloot met Meta Mejier 2 of 2.

NL Verkiezingeng 2012, Rob Zwetsloot in interview met Meta Mejier Kadidaat SP

Leave a comment

by | 2012/10/02 · 11:12

NL Campaing Watch 2012 Rob Zwetsloot met Meta Mejier 1of 2

NL Verkiezingeng 2012, Rob Zwetsloot in interview met Meta Mejier Kadidaat SP

Leave a comment

by | 2012/10/02 · 11:09

NL Verkiezingen 2012 Commentaar Hans Bakker

Commentaar Hans Bakker SP Verkiezingen Nederland 12 September 2012

Leave a comment

by | 2012/10/01 · 23:28

“Snapshot” Petra Grijzen (Raul Marroquin) Carre Debat 4 september 2012

Leave a comment

Filed under crossmedia, FineArts, Nokia, politiek, social media, televisie, television, Uncategorized

D66 “Leven lang leren” [ Hoeksteen CampaignWatch NL 2012 ]

 

Alleen door een leven lang te blijven leren, houden mensen kansen op de arbeidsmarkt. D66 wil het onderwijs zo inrichten dat blijven leren voor iedereen mogelijk is.

Wij streven daarom naar een leeftijdsonafhankelijke leerplicht voor mensen zonder werk en startkwalificatie. Werkenden mogen van D66 een deeltijdopleiding volgen, van MBO tot bachelor en master, ongeacht hun leeftijd.

D66 wil een sociaal leenstelsel dat ook toegankelijk is voor mensen ouder dan 27 jaar. Bovendien wil D66 dat alle werkgevers scholingsafspraken in hun arbeidscontracten opnemen, waarbij de werknemer zeggenschap heeft over de te volgen opleiding. Voor 55-plussers die langer dan een half jaar werkloos zijn wil D66 scholingsvouchers introduceren.

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, crossmedia, politiek, televisie, VVD

PvdA Beteugel financiële problemen scholen [NL 2012 CampaingWatch

door Jeroen Dijsselbloem op 3 september 2012

Financiële problemen van scholen vormen een gevaar voor de toekomst van het onderwijs. Daarom presenteert de Partij van de Arbeid een actieplan (pdf) om de deze problemen aan te pakken. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) luidt de noodkloken doet een beroep op de politiek om in te grijpen. Financiële problemen leiden tot slechter onderwijs. Het is dus zaak om scholen financieel gezond te houden.

De PvdA wil openbaar maken welke scholen onder verscherpt toezicht staan en ervoor zorgen dat ouders op de hoogte zijn van de financiële situatie waarin de school van hun kinderen verkeert. In ons plan maken wij daarnaast extra geld vrij voor actiever financieel toezicht door de Onderwijsinspectie. Scholen in de problemen moeten hulp inroepen om erger te voorkomen.

Een kort parlementair onderzoek moet de feiten rond de financiële positie van scholen snel boven tafel krijgen. Dit onderzoek moet aantonen of de financiering van scholen door de overheid op dit moment voldoende is en of scholen in de toekomst met deze middelen de steeds hoger wordende rekeningen kunnen betalen.

Scholen laten ons weten dat ze geen geld hebben voor de gewoonste zaken zoals schoonmaak, de energierekening en onderhoud van het gebouw, omdat de prijzen flink zijn gestegen. Er wordt steeds vaker in rode cijfers geschreven.

Aan de andere kant zijn er ook scholen die onnodig oppotten. Daar zou een maximum aan gesteld moeten worden. Gaan scholen daar overheen, zonder goede verklaring, dan moet er een korting op de bekostiging volgen. Onderwijsgeld moet immers ten goede komen aan goed onderwijs.

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, Apps, Asset Management, Augmented Reallity, Blackberry, Blogroll, Cloud, community, content, crossmedia, cyber, digitalTV, Ericsson, experimental, facebook, Google, interactive, interactiveTV, iPad, iPhone, livestreams, Media, Messanger, Microsoft, mobile, Nokia, politiek, Salto, Samsung, satellite, Skype, social media, society, streaming media, streams, Tablets, talkshow, Technology, televisie, uplink, VVD, Windows

VVD MINDER IMMIGRATIE CampaingWatch 2012

De VVD wil een eerlijk en restrictief vreemdelingenbeleid. De VVD ziet kansen voor hoogopgeleide kennismigranten om ons land en onze economie te versterken. Maar de ongecontroleerde toestroom van kansarme en laagopgeleide migranten van de laatste decennia, leidde tot grote problemen in de wijken, op scholen, op de arbeidsmarkt en op het vlak van criminaliteit.

De aanhoudende toestroom van kansarme migranten werkt het oplossen van integratieproblemen tegen en moet daarom worden gestopt. Dankzij de VVD zijn vanaf 2002 belangrijke stappen genomen om het asiel- en immigratiebeleid streng, rechtvaardig en consequent toe te passen. Dit beleid wil de VVD voortzetten. Goede bewaking en controle van de Europese buitengrenzen zijn daarbij van belang.

Huwelijksmigratie

Als je als Nederlander de liefde van je leven in het buitenland ontmoet, moet het natuurlijk mogelijk zijn samen in Nederland te gaan wonen. Maar wel onder de voorwaarde dat de buitenlandse partner zicht heeft op een volwaardige plaats in de samenleving.

Huwelijksimmigranten worden daarom alleen toegelaten wanneer zij naar Nederlandse maatstaven voldoende zijn opgeleid en de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. Zij moeten ook kunnen aantonen voldoende kennis te hebben van de Nederlandse samenleving en hier positief tegenover te staan. Er wordt geen verblijfsvergunning toegekend als de partner jonger is dan 24 jaar, of als deze een neef of nicht is van de aanvrager, of als de aanvrager over een inkomen beschikt van minder dan 120 procent van het minimumloon. Misbruik van huwelijksmigratie – zoals schijnhuwelijken – moet hard worden bestreden. Ook om dit te voorkomen wil de VVD de termijn voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning oprekken naar tien jaar. Inkoop van AOW geschiedt op basis van een reële kostprijs.

We maken een eind aan de export van kinderbijslag buiten de EU. Jongeren onder de 27 jaar kunnen als het aan de VVD ligt voortaan geen aanspraak meer maken op bijstand. Deze maatregelen voorkomen dat mensen onterecht aanspraak maken op onze sociale voorzieningen en stimuleren dat mensen integreren door middel van arbeidsparticipatie. De VVD wil de Europese richtlijn voor gezinshereniging wijzigen. De leeftijds- en inkomenseis moeten omhoog. Als dit niet lukt moet Nederland een opt-out bepleiten zodat Nederland deels zijn eigen regels kan bepalen.

Immigratie uit overzeese gebiedsdelen

Ook vanuit de voormalige Nederlandse Antillen komt een stroom kansarme migranten richting Nederland. De VVD wil de vestiging van kansarme migranten uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten tegengaan door criteria te verbinden aan een permanent verblijf in Nederland. Dit is in lijn met de voorwaarden die de Antillen zelf stellen aan Nederlanders die zich daar willen vestigen (een bepaald inkomen, geen strafblad). Deze voorwaarden gelden voortaan ook andersom.

Kenniswerkers

De VVD wil kenniswerkers en talenten actief uitnodigen om zich in Nederland te vestigen om onze economie te versterken. Daartoe moeten we de procedures voor kennismigranten versoepelen, ook de regels van huwelijksmigratie en inburgering. Bedrijven en kennisinstellingen moeten toptalent met een minimum aan bureaucratie naar Nederland kunnen halen. Vergunningen voor kenniswerkers willen we sneller toekennen.

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, Apps, Asset Management, Augmented Reallity, Blackberry, Blogroll, Cloud, community, content, crossmedia, cyber, digitalTV, dish, Economics, Ericsson, facebook, Google, interactive, interactiveTV, ip, iPad, iPhone, livestreams, Media, Messanger, metaverse, Microsoft, mobile, Nokia, politiek, Public Access, Qik, Salto, Samsung, satellite, sim, Skype, social media, streaming media, streams, Tablets, talkshow, virtual, VVD, Windows